OTVORENI PROTESTNI POZIV građanstva Skupštini Kantona Sarajevo

OTVORENI PROTESTNI POZIV građanstva Skupštini Kantona Sarajevo

Vodosnabdijevanje u Sarajevu bilo je gore samo tokom opsade grada. Svakodnevne redukcije traju već godinama usljed nedovoljnog ulaganja u održavanje i obnovu vodovodne mreže kao i zaštitu postojećih i obezbjeđivanje novih izvorišta. Pri tome redukcije, kao i nesmetana izgradnja u vodozaštitnim zonama, dovode u pitanje i sam kvalitet naše vode.

Ovakvo stanje uzrokovano je decenijama lošeg upravljanja javnim preduzećem. Za to odgovornost snose prvenstveno sve vlade i skupštine Kantona do dana današnjeg i njihove ekspoziture - uprave KJKP Vodovod i kanalizacija. Loše uprave su mogle biti zamijenjene, a samo preduzeće spašeno pravovremenim i odlučnim intervencijama vlasti. To se moglo uraditi u svakom momentu od rata do danas. Nebriga je kulminirala zadnjih godina kada su davanja iz kantonalnog budžeta za održavanje i rekonstrukciju infrastrukture drastično smanjena.

Smatramo da je u pozadini namjera da se, nekim vidom javno-privatnog partnerstva, vodosnabdijevanje prepusti privatnoj firmi, što se u većini gradova svijeta pokazalo katastrofalnim – usluge su poskupile, a pogoršale se.

Stoga pozivamo Skupštinu Kantona Sarajevo, kao najviši organ vlasti u kantonu, da sazove hitnu tematsku sjednicu o vodosnabdijevanju i poduzme odlučne korake na rješenju problema. Pozivamo Skupštinu da ovu sjednicu otvori za učešće javnosti, budući da se ovo tiče svakodnevnog života svih nas.

U duhu zaključaka javnih rasprava (u prilogu), koje je samo građanstvo organizovalo prošle zime usljed nikakvog angažmana nadležnih na rješavanju problema, predlažemo Skupštini da:

1. Momentalno obezbijedi iz budžeta sav potrebni novac za popravke vodovodne mreže, te sve potrebne ljudske i materijalne resurse Zavodu za javno zdravlje KS kako bi obavljali kontrolu kvaliteta vode za piće u skladu s važećim pravilnicima i vanrednim potrebama uzrokovanim redovnim redukcijama vode.

2. Hitno uspostavi mehanizme direktnog i kontinuiranog nadzora skupštinskih zastupnika i predstavnika građana nad trošenjem novca koji će biti namijenjen obnovi vodovoda;

3. Obaveže KJKP “Vodovod i kanalizacija” i Zavod za javno zdravlje KS da građanstvu pružaju tačne, detaljne i pravovremene informacije o kvalitetu vode za piće i stanju snabdijevanja vodom.

4. Nastavi redovno ulaganje iz budžeta Kantona za obnovu vodovoda;

5. Momentalnom odlukom obustavi bilo koji vid ugrožavanja vodozaštitnih zona i tako trajno zaštiti postojeća i planirana izvorišta pitke vode;

6. Što skorijom izmjenom kantonalnog ustava
(tekst amandmana u prilogu) i drugih relevantnih pravnih akata trajno zaštiti našu vodu od bilo koje vrste privatizacije, uključujući i nekontrolisanu eksploataciju vrela u vidu koncesija. (obrazloženje prijedloga u prilogu)

Jasno je da se rješenje ne može naći preko noći, ali stanje se ubrzo može poboljšati ako se u vodovod počne ulagati redovno i namjenski. Upravo Vlada i Skupština imale su i imaju sve instrumente - finansijske, pravne i institucionalne, da usmjere sarajevski vodovod ka oporavku i da nam svima osiguraju redovno snabdijevanje kvalitetnom, pitkom vodom po pristupačnoj cijeni. Na to imamo pravo jer voda je naše društveno dobro.

U Sarajevu, 9. septembra 2017. godine

 


Prilog 1

Zahtjevi učesnika 1. građanske javne rasprave o snabdijevanju Sarajeva vodom

Sarajevo, 14. novembar 2016.

Redukcije vode u glavnom gradu države su nedopustive. Pored toga što otežavaju svakodnevni život stanovnicima Sarajeva, stalne redukcije u Sarajevu predstavljaju i izuzetno visok zdravstveni rizik. Izvorišne vode u Vrelu Bosne već godinama su zagađene fekalijama koje najvjerovatnije dolaze iz otpadnih voda bjelašničkih apartmana. Vlasti ne pokazuju nikakvu namjeru da provedu energičnu i nezavisnu istragu na osnovu čijih nalaza bi se identifikovali i eliminisali izvori zagađenja. Naprotiv, nezakonita gradnja na Bjelašnici se nastavlja, a u procesu odobrenja su i planovi da se ona dramatično intenzivira.

Dodatnu prijetnju predstavlja moguće trovanja vode u vodovodu opasnim mikroorganizmima koji su otporni na tretman hlorom, a mogu uzrokovati epidemije. Njihovo prisustvo je ovog ljeta potvrđeno u vodama rijeke Bosne iz kojih se zahvata dio vode za sarajevski vodovod.

Istovremeno, broj analiza kvaliteta vode koje obavlja zakonom ovlaštena institucija je više nego nedovoljan.

Da stvari mogu biti još i gore dokazuje nedavno finaliziranje procesa donošenja odluke kojom će se dramatično smanjiti vodozaštitna zona u Sarajevskom polju. To će voditi gotovo potpunom i nepovratnom urušavanju kvaliteta vode koju pijemo.

Sve ovo vrijeme odluke koje su ključne za vodosnabdijevanje donose se bez učešća građana, suprotno odredbama domaćih zakona i međunarodnih konvencija čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina.

Zato od Skupštine Kantona Sarajevo zahtijevamo da:

 • Obezbijedi potpuno snabdijevanje svih građana pitkom vodom
  Hitno donošenje rezolucije kojom će se obavezati Vlada Kantona da, zajedno sa ostalim nadležnim institucijama, u što kraćem roku donese Plan vodosnabdijevanja Sarajeva. Plan treba da definiše potrebne aktivnosti, resurse i odgovorne institucije za njegovo sprovođenje, te precizira rok do kojeg će biti obezbijeđeno potpuno snabdijevanje svih građana Sarajeva pitkom vodom.

 • Trajno zaštiti postojeća i planirana izvorišta pitke vode
  Hitno donošenje Odluke o zaštiti izvorišta iz kojih se Sarajevo snabdijeva pitkom vodom. Odluka treba da donese takve mjere i uvaži takve granice vodozaštitnih zona koje će obezbijediti potpunu i trajnu zaštitu postojećih i planiranih izvorišta od svih vidova zagađenja u skladu sa pravilima koja su na snazi u zemljama EU.

 • Zabrani daljnju izgradnju na Bjelašnici, Igmanu i Treskavici
  Hitno donošenje Odluke o zabrani dalje izgradnje na Bjelašnici, Igmanu i Treskavici koja će vrijediti sve do donošenja Odluke o zaštiti izvorišta.

 • Obezbijedi sve potrebne ljudske i materijalne resurse Zavodu za javno zdravlje Kantona Sarajevo kako bi mogli obavljati kontrolu kvaliteta vode za piće u skladu sa odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i vanrednim potrebama uzrokovanim redovnim redukcijama vode u Sarajevu.

 • Obaveže KJKP “Vodovod i kanalizacija” i Zavod za javno zdravlje Kantona Sarajevo da građanima pružaju tačne, detaljne i pravovremene informacije o kvalitetu vode za piće i stanju snabdijevanja vodom.

 • Osigura da Vlada i institucije Kantona Sarajevo ispoštuju odredbe Aarhuške konvencije u svim pitanjima koja se tiču vodosnabdijevanja. Ovdje posebno ističemo da Vlada mora ispoštovati obavezu punog učešća zainteresovanih pojedinaca i organizacija u odlučivanju i dostupnost svih potrebnih informacija.

 

Učesnici Građanske javne rasprave o snabdijevanju Sarajeva vodom
Udruženje “Eko akcija”
Građanska inicijativa “Borba za život''Prilog 2

Amandman na Ustav Kantona Sarajevo

prijedlog

dostavljen poslanicima Skupštine i Vladi Kantona, 22. marta 2017. godine

PRAVO NA PITKU VODU

 • Svako ima pravo na pitku vodu.

 • Vodni resursi su javna imovina kojom upravlja država.

 • Vodni resursi prvenstveno i održivo služe za opskrbu građana vodom za piće i upotrebu u domaćinstvu, i nisu tržišna roba.

 • Snabdijevanje pitkom vodom i vodosnabdijevanje domaćinstava obezbjeđuje država direktno kroz lokalne zajednice i ne na komercijalnoj bazi.

 • Niti jedan stanovnik Kantona ne smije biti ostavljen bez vode ukoliko svoje obaveze ne može izmiriti usljed nedostatka finansijskih sredstava za život.

Udruženje “Eko akcija”
Društveno-politička organizacija ''Jedan grad, jedna borba''
Građanska inicijativa “Borba za život''


Prilog 3

OBRAZLOŽENJE prijedloga Skupštini

1. Momentalno obezbijediti iz budžeta sav potrebni novac za popravke vodovodne mreže, te sve potrebne ljudske i materijalne resurse Zavodu za javno zdravlje KS kako bi obavljali kontrolu kvaliteta vode za piće u skladu s važećim pravilnicima i vanrednim potrebama uzrokovanim redovnim redukcijama vode.
Uz očekivani kredit od Evropske banke za obnovu i razvoj od 30 miliona eura, potrebno je hitno intervenisati budžetskim sredstvima kako bi već od 1. oktobra počeli radovi na popravkama vodovodne mreže. Tačan iznos sredstava koja bi omogućila da se u najkraćem mogućem roku poboljša vodosnabdijevanje grada treba odrediti u saglasnosti sa postojećim planovima neophodnih radova, a detaljnu listu radova i jasno i temeljito obrazložen proračun obznaniti u javnosti.

Interventno budžetsko davanje, pod istim uslovima, treba da uključi i Zavod za javno zdravlje KS, koji u tu svrhu u najkraćem mogućem roku (ne kasnije od 1. oktobra 2017.) treba pripremiti plan i proračun neophodnih testiranja kvaliteta vode u skladu sa odredabama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i vanrednim potrebama uzrokovanim redovnim redukcijama vode u Sarajevu.

2. Hitno uspostaviti mehanizme direktnog i kontinuiranog nadzora skupštinskih zastupnika i predstavnika građana nad trošenjem novca koji će biti namijenjen obnovi vodovoda.
U ovom trenutku skupštinu KJKP ViK čine samo 3 (tri) kantonalna službenika, što znači da 3 osobe, koje su u službenoj hijerarhiji podređene političkim zvaničnicima direktno nadležnim i odgovornim za stanje u preduzeću, raspolažu najvrjednijim kantonalnim dobrom, tj. vodom, u kantonu koji broji gotovo pola miliona stanovnika.

Imajući u vidu ozbiljnost situacije i opravdano nepovjerenje građanstva u zvaničnike vlasti, neophodno je uvesti vanredne mehanizme nadzora utroška sredstava za obnovu vodovoda i toka radova. Predlažemo da to nadzorno tijelo čine:

- po 1 predstavnik svake stranke iz Skupštine KS;

- dva predstavnika sindikata KJKP ViK

- 9 građana, odabranih metodom slučajnog odabira sa liste korisnika usluga Vodovoda.
Nakon svakih 6 mjeseca mandata, 2/3 članova iz reda građanstva mora biti zamijenjeno.

Nadzorno tijelo dužno je podnositi detaljan i razumljivim jezikom pisan izvještaj stanovništvu KS, bar jednom u 15 dana, o toku aktivnosti na obnovi vodovoda.

Nadzorno tijelo radi u saradnji sa stručnim savjetom koji će činiti 5 stručnjaka iz relevantnih oblasti, a koje će, na prijedlog Vlade, imenovati Skupština KS dvotrećinskom većinom.

Ovo nadzorno tijelo će raditi dok god se ne uspostavi potpuno snabdijevanje vodom svih građana Sarajeva.

3. Obavezati KJKP “Vodovod i kanalizacija” i Zavod za javno zdravlje KS da građanstvu pružaju tačne, detaljne i pravovremene informacije o kvalitetu vode za piće i stanju snabdijevanja vodom.
Svakodnevne redukcije moraju biti uredno najavljene, a praksa nenajavljenih redukcija ili produžavanja trajanja redukcija mora prestati. Ukoliko se redukcija dešava usljed iznenadnog kvara ili komplikacije popravki, KJKP ViK je dužan hitno informisati javnost putem Interneta i masovnih medija.

KJKP ViK mora u svakom trenutku građanstvu, na pozive i preko medija, pružiti tačne i potpune informacije.

Zavod za javno zdravlje KS mora intenzivirati kontrolu vode i svakodnevno izvještavati stanovništvo o kvalitetu vode na način razumljiv i jasan svima, bez obzira na starost i stepen obrazovanja.

4. Nastaviti redovno ulaganje iz budžeta Kantona za obnovu vodovoda.
Kantonalni udžet za narednu godinu mora obuhvatiti znatno veća davanja za obnovu vodovoda, a u skladu sa Planom stabilizacije vodosnabdijevanja koji bi Vlada i Skupština morale što prije sačiniti i usvojiti u cilju što skorijeg uspostavljanja punog i redovnog snabdijevanja čistom vodom cijelog područja Kantona. O visini sredstava, planovima i rokovima utroška, kao i o krajnjem roku potpune stabilizacije vodosnabdijevanja, javnost mora biti detaljno informisana putem medija i javnih tribina koje će biti organizovane u svim opštinama Kantona.

5. Momentalnom odlukom obustaviti bilo koji vid ugrožavanja vodozaštitnih zona i tako trajno zaštiti postojeća i planirana izvorišta pitke vode.
U Sarajevu se već godinama gradi u područjima koja se nalaze unutar vodozaštitnih zona ili u neposrednoj blizini potencijalnih izvorišta vode. Nije u pitanju samo bespravna individualna gradnja već cijeli kompleksi luksuznih turističkih apartmana i rezidencijalnih naselja, što se omogućava i nedavno usvojenim izmjenama Prostornog plana Kantona. Kanalizacija i druge vrste otpadnih voda već uzrokuju onečišćenja vode, koje od povremenog može prerasti u trajno i tako grad učiniti faktički nenastanjivim usred rizika po zdravlje i život.

6. Što skorijom izmjenom kantonalnog ustava i drugih relevantnih pravnih akata trajno zaštititi našu vodu od bilo koje vrste privatizacije, uključujući i nekontrolisanu eksploataciju vrela u vidu koncesija.
Vodni resursi prvenstveno i održivo služe za opskrbu građana vodom za piće i upotrebu u domaćinstvu.
Nisu tržišna roba i ne mogu pripadati pojedincu ili jednoj društvenoj skupini.

Opskrba pitkom vodom ima apsolutni prioritet u odnosu na ekonomsku ili bilo koju drugu vrstu eksploatacije vode.
Ekonomska upotreba vodnih resursa je ili potpuno onemogućena ili dozvoljena isključivo tako da se njom ni na koji način ne ugrozi opskrba domaćinstava pitkom vodom. Dakle, ekonomski se može koristiti samo višak vode koji nije predviđen za opskrbu stanovništva i domaćinstava vodom za piće.

U slučaju teškoća sa snabdijevanjem ili suše, eventualna komercijalna eksploatacija će se ograničiti ili čak zabraniti, kako bi se dao prioritet opskrbi stanovištva.
Država je dužna kvalitativno i kvantitativno pratiti stanje vodnih resursa i štititi ih.